مباحث مکانیک سیالات-کتاب برد

مباحث ترمودینامیک-کتاب ون نس

در این درس دانشجویان مهندسی شیمی با مقدمات طراحی انواع راکتورهای شیمیایی آشنا می شوند.

هدف از ارایه این درس آشنایی دانشجویان با انواع فرآیندهای کنترلی نظیر کنترل دما، فشار، سطح و ... می باشد.