این درس برای دانشجویان کارشناسی ارشد ارائه می شود

این درس بین دو استاد (حجت اله صفری و خانم دکتر قبادی پور) مشترک است

در جلسات این درس به بحث جورشدگی قاره ها پرداخته می شود