ریاضیات پایه برای رشته‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد و مدیریت