درس فیزیک دو برای کلیه دانشجویان در ترم تابستان ارائه شده است.