در این دوره شیوه مدیریت منابع علمی با استفاده از Mendeley‌ آموزش داده می‌شود. 
این کارگاه در روز دوشنبه 9/2/98 ساعت 10 در سالن شهید علی محمدی برگزار می‌گردد

 این کارگاه در روز چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 10 صبح در سالن شهید علی‌محمدی برگزار می‌گردد

در این کارگاه به طور هفتگی و گام‌به‌گام با تحلیل‌های آماری پرسشنامه آشنایی صورت می‌گیرد