کارگاه آشنایی با شیوه‌های استفاده از منابع و خدمات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان